Algemene voorwaarden

Last updated: 04/07/2024

Lees deze Voorwaarden (“Voorwaarden”) zorgvuldig voordat u de website onetagger.com (“Website”) en andere versies van Onetagger, een project dat u een tool voor server-side tagging biedt, gebruikt. Als u het niet eens bent met de Voorwaarden, kunt u de Website of onze diensten niet gebruiken.

Alle materialen op de Website zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Dergelijke materialen zijn of mogen niet worden beschouwd als professioneel advies.

-

Contactgegevens

Connexeon BV
Adres: Aalmoezenierstraat 20A, 2000 Antwerpen, België
Email: info@onetagger.com
Telefoon: +32(0)3 369 33 45

-

1. Definities

  • Dienst: Het leveren en onderhouden van softwareapplicaties door Onetagger ten behoeve van Opdrachtgever.
  • Klant: Elke natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Onetagger.
  • Gebruiker:Elk individu dat door de Klant gemachtigd is om de Diensten te gebruiken.
  • Overeenkomst: Elke overeenkomst tussen Onetagger en de Klant met betrekking tot de levering van Diensten.
  • Persoonsgegevens: Informatie verwerkt onder de GDPR.
  • Portaal:De website via welke de Klant en Gebruiker toegang krijgen tot de Dienst.
  • Toegangsmiddelen: Hulpmiddelen zoals gebruikersnamen en wachtwoorden die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de Portal.
  • Klant:De natuurlijke persoon of rechtspersoon, personenvennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid alsmede hun vertegenwoordiger en gemachtigde, die met Onetagger een overeenkomst hebben gesloten of willen sluiten.
  • Consument: De natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

2. Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op zowel de dienstverlening als de verkoop van goederen door Connexeon BV, ("Onetagger").
2.2 Door het verzenden van de opdracht worden de voorwaarden geacht integraal onderdeel uit te maken van deze overeenkomst en worden deze zonder voorbehoud door de afnemer aanvaard.
2.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten.
2.4 Deze voorwaarden zijn automatisch van toepassing op eventuele vervolgovereenkomsten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.5 Onetagger wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van door de Klant gehanteerde bedingen van de hand, tenzij schriftelijk overeengekomen.
2.6 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is, blijven de overige bepalingen van kracht.
2.7 Specifieke overeenkomsten gaan boven deze voorwaarden waar deze afwijken.
2.8 De Voorwaarden en enige specifieke Overeenkomst vormen de gehele en enige Overeenkomst tussen partijen en treden in de plaats van alle eerdere mondelinge afspraken, voorstellen, toezeggingen, overeenkomsten of kennisgevingen met betrekking tot het onderwerp van de specifieke Overeenkomst. Algemene Voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.

3. Aanbiedingen

3.1 Offertes zijn vrijblijvend en geldig voor de aangegeven periode.
3.2 Offertes kunnen binnen vijf werkdagen na aanvaarding door de klant worden herroepen.
3.3 Bestellingen worden bevestigd via opdrachtbevestiging; geen bezwaar binnen 14 dagen impliceert aanvaarding.
3.4 Door de klant verstrekte informatie wordt geacht juist te zijn en vormt de basis van de offerte.
3.5 Kosten voor niet-aanvaarde offertes kunnen aan de klant in rekening worden gebracht.
3.6 Prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten, tenzij anders aangegeven.

4. Diensten en gebruik

4.1 Diensten worden geleverd "zoals ze zijn" en voor risico van de Opdrachtgever.
4.2 Onetagger kan te allen tijde het ontwerp of de functionaliteit van de diensten wijzigen.
4.3 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de diensten alleen worden gebruikt zoals bedoeld en vrijwaart Onetagger tegen misbruik.

5. Prijzen

5.1 De prijzen zijn gespecificeerd in de Overeenkomst.
5.2 De prijzen zijn in euro's, exclusief BTW en andere heffingen.
5.3 Onetagger kan de prijzen wijzigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand.

6. Betaling

6.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
6.2 Bij te late betaling zijn de wettelijke handelsrente en incassokosten verschuldigd.
6.3 Opdrachtgevers kunnen betalingen niet verrekenen met vorderingen.

7. Beschikbaarheid

7.1 Onetagger streeft naar een hoge beschikbaarheid van de dienst, maar garandeert geen foutloze werking.
7.2 Wijzigingen in de functionaliteit van de dienst kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.
7.3 Onetagger is niet aansprakelijk voor fouten, onderbrekingen of gevolgschade.

8. Verantwoordelijkheden klant

8.1 Klanten zijn verantwoordelijk voor hun eigen hardware, software en internetverbindingen.
8.2 Onetagger is niet aansprakelijk voor applicaties van derden die door de klant worden gebruikt.

9. Toegang

9.1 Klanten zijn verantwoordelijk voor het veilige gebruik van hun Toegangsmiddelen.
9.2 Onetagger kan Toegangsmiddelen wijzigen als dat nodig is.

10. Intellectueel eigendom

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten blijven bij Onetagger of haar licentiegevers.
10.2 Klanten ontvangen een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de diensten te gebruiken.
10.3 Klanten mogen geen reverse-engineering uitvoeren of misbruik maken van intellectueel eigendom.

11. Bescherming van gegevens

11.1 Klanten zijn verantwoordelijk voor de juistheid van hun gegevens.
11.2 Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met GDPR.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Onetagger’s aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade tot driemaal de factuurwaarde, met een maximum van €25.000.
12.2 Onetagger is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening door derden.

13. Beëindiging

13.1 Overeenkomsten kunnen worden beëindigd wegens wanprestatie, liquidatie of faillissement.
13.2 Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

14. Vertrouwelijkheid

14.1 Beide partijen moeten vertrouwelijke informatie veilig bewaren.

15. Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

15.1 Op deze met Onetagger gesloten Overeenkomst is Belgisch recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden beslecht door de bevoegde Belgische rechter in het arrondissement waar Onetagger gevestigd is. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.