Villkor och anvisningar

Last updated: 04/07/2024

Var vänlig läs noggrant dessa villkor (“Villkor”) innan du använder webbplatsen onetagger.com (“Webbplats”) och andra versioner av Onetagger, ett projekt som ger dig ett verktyg för taggning på serversidan. Om du inte samtycker till villkoren kan du inte använda webbplatsen eller våra tjänster.

Observera att allt material på webbplatsen endast är avsett för informationsändamål. Inget sådant material är eller bör tas som professionell rådgivning.

---

Kontaktinformation

Connexeon BV
Adress: Aalmoezenierstraat 20A, 2000 Antwerpen, Belgien
E-post: info@onetagger.com
Telefon: +32(0)3 369 33 45

---

1. Definitioner

  • Tjänst: Onetaggers tillhandahållande och underhåll av programvaruapplikationer för Kundens räkning.
  • Kund: Enskild fysisk eller juridisk person som ingår avtal med Onetagger.
  • Användare: Varje person som av Kunden auktoriserats att använda Tjänsterna.
  • Avtal: Varje avtal mellan Onetagger och Kunden avseende tillhandahållande av Tjänster.
  • Personuppgifter: Information som behandlas enligt dataskyddsförordningen.
  • Portal: Den webbplats genom vilken Kunden och Användaren får tillgång till Tjänsten.
  • Attkomstresurser: Verktyg såsom användarnamn och lösenord som används för att komma åt Portalen.
  • Kund: Den fysiska eller juridiska person, handelsbolag samt deras ombud och behörig person, som har ingått eller vill ingå avtal med Onetagger.
  • Konsument: Fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför dennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke.

2. allmänt

2.1 Dessa villkor gäller för både tillhandahållande av tjänster och försäljning av varor av Connexeon BV, ("Onetagger").
2.2 Genom att skicka beställningen anses villkoren utgöra en integrerad del av detta avtal och kommer att accepteras utan förbehåll av kunden.
2.3 Dessa villkor gäller för alla erbjudanden och avtal.
2.4 Dessa villkor kommer automatiskt att gälla för eventuella efterföljande avtal om inte annat uttryckligen anges.
2.5 Onetagger avvisar uttryckligen tillämpligheten av villkor som används av Kunden, såvida inte detta avtalats skriftligen.
2.6 Om någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig, förblir de återstående bestämmelserna i kraft.
2.7 Särskilda avtal åsidosätter dessa villkor där de skiljer sig åt.
2.8 Villkoren och varje specifikt avtal utgör hela och enda avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare muntliga avtal, förslag, löften, överenskommelser eller meddelanden som rör ämnet för det specifika avtalet. Kundens allmänna villkor är inte tillämpliga.

3. Erbjudanden

3.1 Erbjudanden är icke-bindande och gäller under angiven tid.
3.2 Erbjudanden kan återkallas inom fem arbetsdagar efter att de accepterats av kunden.
3.3 Beställningar bekräftas genom orderbekräftelse; inga invändningar inom 14 dagar efter accept.
3.4 Information som kunden lämnat förutsätts vara korrekt och ligger till grund för erbjudandet.
3.5 Kostnader för ej accepterade erbjudanden kan komma att debiteras kunden.
3.6 Priser är exklusive moms och andra kostnader om inte annat anges.

4. tjänster och användning

4.1 Tjänsterna tillhandahålls "i befintligt skick" och på Kundens risk.
4.2 Onetagger kan när som helst komma att ändra Tjänsternas utformning eller funktionalitet.
4.3 Kunden ansvarar för att Tjänsterna endast används på avsett sätt och håller Onetagger skadeslöst vid felaktig användning.

5. Prissättning

5.1 Priserna framgår av Avtalet.
5.2 Priserna är i euro, exklusive mervärdesskatt och andra avgifter.
5.3 Onetagger kan ändra priserna med minst en månads varsel.

6. betalning

6.1 Betalning ska ske inom 30 dagar efter fakturering om inte annat avtalats.
6.2 Vid försenad betalning tillkommer lagstadgad dröjsmålsränta och inkassokostnader.
6.3 Kunden kan inte kvitta betalningar mot fordringar.

7. tillgänglighet

7.1 Onetagger eftersträvar hög tillgänglighet till tjänsten men garanterar inte felfri drift.
7.2 Ändringar i tjänstens funktionalitet kan komma att ske utan föregående meddelande.
7.3 Onetagger ansvarar inte för fel, avbrott eller följdskador.

8. kundens ansvar

8.1 Kunden ansvarar för sin egen hårdvara, mjukvara och internetanslutning.
8.2 Onetagger ansvarar inte för tredjepartsapplikationer som används av Kunden.

9. Tillgång

9.1 Kunden är ansvarig för säker användning av sina Åtkomstresurser.
9.2 Onetagger kan ändra Åtkomstresurser efter behov.

10. Immateriell egendom

10.1 Alla immateriella rättigheter tillkommer Onetagger eller dess licensgivare.
10.2 Kunden erhåller en icke-exklusiv, icke överlåtbar licens att använda Tjänsterna.
10.3 Kunden får inte utföra reverse-engineering eller missbruka immateriella rättigheter.

11. Dataskydd

11.1 Kunderna ansvarar för att deras uppgifter är korrekta.
11.2 Personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

12. Ansvar

12.1 Onetaggers ansvar är begränsat till direkta skador upp till tre gånger fakturavärdet, med ett maximum om 25 000 euro.
12.2 Onetagger ansvarar inte för fel i tredje parts tjänster.

13. Uppsägning

13.1 Avtal kan sägas upp på grund av bristande efterlevnad, likvidation eller konkurs.
13.2 Uppsägning ska meddelas skriftligen.

14. Konfidentialitet

14.1 Båda parter måste hålla konfidentiell information säker.

15. Tillämplig lag och exklusiv kompetens

15.1 Detta avtal som ingåtts med Onetagger är underkastat belgisk lag. I den mån tvingande lagregler inte föreskriver annat ska alla tvister med anledning av Avtalet avgöras av behörig belgisk domstol i det distrikt där Onetagger har sitt säte. Tillämpligheten av Förenta Nationernas konvention om avtal vid internationella köp (Wienkonventionen) är utesluten.