Zasady i warunki

Last updated: 04/07/2024

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem (“Regulamin”) przed rozpoczęciem korzystania z witryny onetagger.com (“Witryna”) i innych wersji Onetagger, projektu zapewniającego narzędzie do tagowania po stronie serwera. Jeśli nie zgadzasz się z Warunkami, nie możesz korzystać z Witryny lub naszych usług.

Należy pamiętać, że wszystkie materiały na Stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Żadne takie materiały nie są ani nie powinny być traktowane jako profesjonalna porada.

---

Informacje kontaktowe

Connexeon BV
Adres: Aalmoezenierstraat 20A, 2000 Antwerpen, Belgia
Email: info@onetagger.com
Telefon: +32(0)3 369 33 45

---

1. Definicje

  • Usługa: Dostarczanie i utrzymywanie oprogramowania aplikacyjnego przez Onetagger na rzecz Klienta.
  • .
  • Klient: Każda osoba fizyczna lub prawna zawierająca umowę z Onetagger.
  • Użytkownik: Każda osoba fizyczna upoważniona przez Klienta do korzystania z Usług.
  • Umowa: Jakakolwiek umowa pomiędzy Onetagger a Klientem dotycząca świadczenia Usług.
  • Dane Osobowe: Informacje przetwarzane zgodnie z RODO.
  • Portal: Strona internetowa, za pośrednictwem której Klient i Użytkownik uzyskują dostęp do Usługi.
  • Zasoby dostępu: Narzędzia takie jak nazwy użytkownika i hasła używane do uzyskania dostępu do Portalu.
  • Klient: osoba fizyczna lub prawna, spółka nieposiadająca osobowości prawnej, a także jej przedstawiciel i osoba upoważniona, która zawarła lub chce zawrzeć umowę z Onetagger.
  • Konsument: osoba fizyczna działająca w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą, zawodową lub rzemieślniczą.

2. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejsze Warunki mają zastosowanie zarówno do świadczenia usług, jak i sprzedaży towarów przez Connexeon BV, ("Onetagger").
2.2 Wysyłając zamówienie, uznaje się, że Warunki stanowią integralną część niniejszej umowy i zostaną zaakceptowane bez zastrzeżeń przez Klienta.
2.3 Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert i umów.
2.4 Warunki te będą automatycznie stosowane do wszelkich późniejszych umów, chyba że wyraźnie określono inaczej.
2.5 Onetagger wyraźnie odrzuca możliwość stosowania jakichkolwiek warunków stosowanych przez Klienta, chyba że zostało to uzgodnione na piśmie.
2.6 Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków jest nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
2.7 Konkretne umowy zastępują niniejsze warunki, jeśli się różnią.
2.8 Warunki i każda konkretna Umowa stanowią całość i jedyną Umowę między stronami i zastąpią wszelkie wcześniejsze ustne umowy, propozycje, obietnice, porozumienia lub zawiadomienia dotyczące przedmiotu konkretnej Umowy. Warunki Klienta nie mają zastosowania.

3. Oferty

3.1 Oferty są niewiążące i ważne przez podany okres.
3.2 Oferty mogą zostać odwołane w ciągu pięciu dni roboczych od ich zaakceptowania przez Klienta.
3.3 Zamówienia są potwierdzane poprzez potwierdzenie zamówienia; brak zastrzeżeń w ciągu 14 dni oznacza akceptację.
3.4 Informacje dostarczone przez Klienta są uważane za dokładne i stanowią podstawę oferty.
3.5 Koszty nieprzyjętych ofert mogą zostać naliczone Klientowi.
3.6 Ceny nie zawierają podatku VAT i innych kosztów, chyba że określono inaczej.

4. Usługi i korzystanie

4.1 Usługi są świadczone "w stanie, w jakim się znajdują" i na ryzyko Klienta.
4.2 Onetagger może zmienić projekt lub funkcjonalność Usług w dowolnym momencie.
4.3 Klient zapewnia, że Usługi są wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i zwalnia Onetagger z odpowiedzialności za niewłaściwe użycie.

5. Ceny

5.1 Ceny są określone w Umowie.
5.2 Ceny są podane w euro, bez podatku VAT i innych opłat.
5.3 Onetagger może zmienić ceny z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

6. Płatności

6.1 Płatności są wymagalne w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, chyba że uzgodniono inaczej.
6.2 Opóźnienia w płatnościach wiążą się z ustawowymi odsetkami handlowymi i kosztami windykacji.
6.3 Klienci nie mogą kompensować płatności z roszczeniami.

7. Dostępność

7.1 Onetagger dąży do zapewnienia wysokiej dostępności usługi, ale nie gwarantuje bezbłędnego działania.
7.2 Zmiany w funkcjonalności usługi mogą być wprowadzane bez wcześniejszego powiadomienia.
7.3 Onetagger nie ponosi odpowiedzialności za błędy, przerwy lub szkody następcze.

8. obowiązki klienta

8.1 Klienci są odpowiedzialni za własny sprzęt, oprogramowanie i połączenia internetowe.
8.2 Onetagger nie ponosi odpowiedzialności za aplikacje osób trzecich używane przez Klienta.

9. Dostęp

9.1 Klienci są odpowiedzialni za bezpieczne korzystanie z Zasobów Dostępu.
9.2 Onetagger może zmienić Zasoby Dostępu w razie potrzeby.

10. Własność intelektualna

10.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej pozostają własnością Onetagger lub jego licencjodawców.
10.2 Klienci otrzymują niewyłączną, niezbywalną licencję na korzystanie z Usług.
10.3 Klienci nie mogą odtwarzać kodu źródłowego ani niewłaściwie wykorzystywać własności intelektualnej.

11. Ochrona danych

11.1 Klienci są odpowiedzialni za dokładność swoich danych.
11.2 Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO.

12. Odpowiedzialność

12.1 Odpowiedzialność Onetagger jest ograniczona do bezpośrednich szkód do trzykrotności wartości faktury, maksymalnie do 25 000 euro.
12.2 Onetagger nie ponosi odpowiedzialności za awarie usług stron trzecich.

13. Rozwiązanie umowy

13.1 Umowy mogą zostać rozwiązane z powodu niezgodności, likwidacji lub upadłości.
13.2 Wypowiedzenie musi zostać przekazane na piśmie.

14. Poufność

14.1 Obie strony muszą zapewnić bezpieczeństwo informacji poufnych.

15. Prawo właściwe i wyłączna kompetencja

15.1 Niniejsza Umowa zawarta z Onetagger podlega prawu belgijskiemu. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez uprawniony sąd belgijski w okręgu, w którym siedzibę ma Onetagger. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży (Konwencja Wiedeńska) jest wyłączone.